ALV

Agenda algemene ledenvergadering ZCR

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de algemene ledenvergadering van de Zwemclub “Residentie”.
datum: woensdag 29 maart 2023
locatie: wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
aanvang: 20:00 uur, einde 22:00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen, ingekomen stukken, definitieve agenda
  3. Notulen ALV 2022
  4. Notulen Bijzondere ALV van 7 maart 2023
  5. Verslag waterpolo
  6. Financieel jaarverslag
  7. Kascontrole, decharge
  8. Welke stappen worden er nu ondernomen?
  9. Rondvraag
  10. Sluiting