Notulen 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering

18 april 2018

 

Aanwezig bestuur:

–          Pim Broerse  voorzitter
–          Jacques van Egmond,  penningmeester
–          Henni Starreveld
–          Randy Beij

 

Verslag                      : Henni Starreveld
Aanwezig                   : Zie presentielijst
Afwezig gemeld         : Marco v Brecht en W vd Roest

 

Agenda

1) Opening door de voorzitter

 1. a) Mededelingen
 2. b) Ingekomen stukken
 3. c) Vaststellen van de definitieve agenda

2) Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 19 april 2017

3) Vaststellen  jaarverslagen en bespreken gang van zaken en wttk.

 1. a)Secretaris
 2. b)Startgemeenschap
 3. c)Activiteitencommissie

4) Jaarstukken

 1. a) Behandeling van de rekening en verantwoording over 2017
 2. b) Verslag van de kascommissie
 3. c) Vaststellen van de rekening en dechargeren van het bestuur voor het gevoerde   financiële beheer en beleid

5) Begroting

 1. a) Vaststellen van de jaarlijkse contributie
 2. b) Vaststellen van de begroting 2018

PAUZE

6) Bestuur en commissies

 1. a) (Her)verkiezing bestuur
 2. b) (Her)verkiezing kascommissie

7) Rondvraag

8) Sluiting door de voorzitter

 

Notulen

Punten

1          Opening door voorzitter

Om 20:00 uur wordt de vergadering geopend door voorzitter Pim Broerse.

-Speciaal welkom voor erelid G Winia en de waterpolo leden.

Rene Dame is plotseling overleden daar wordt een moment stilte voor genomen, Een gewaardeerd lid is ons ontvallen. Pim zal aanwezig zijn op de crematie namens ZCR.

1a) Mededelingen

– Er is een incident geweest in de Escamp waardoor een lid op de intensive care is beland. De Gemeente doet er laconiek over, het bestuur zal kijken hoe hier mee om te gaan. En/of we de gemeente aansprakelijk kunnen stellen. Vraag is wie er aansprakelijk is voor de kwaliteit van het water? Wendy Boxhoorn vraagt of we niet zelf moeten gaan testen? De gemeente test 2 keer per dag op afstand. Randy Beij geeft uitleg hoe dit in zijn werk gaat. Het is een geautomatiseerd systeem maar er kan ook met de hand worden getest.

-Door problemen met de website was de agenda niet zichtbaar, maar Pim merkt op dat de agenda ieder jaar hetzelfde is. Lopende zaken kunnen we wel via zwemscore afhandelen. Rob Staats vraagt of we de waterpoloërs dan via mail willen benaderen.

1b)  Ingekomen stukken.

-Het verslag van waterpolo

-Brief van de kascontrole commissie.

1c) Vaststellen van de definitieve agenda.

-geen wijzigingen.

 

2          Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 19 april 2017.

Marc van Loo wil graag ingelicht worden als zijn naam wordt genoemd. Hij kan niets over de hofspetters zeggen, behalve dat het tij is gekeerd en dat ze uit de rode cijfers zijn.

Er is zelfs al een bedrag over gemaakt naar de wedstrijdsport.

Tekstuele aanpassing blz 3 13 instructieleden.

Het klopt dat er nog geen vertrouwenspersoon is. Er wordt op gelet dat alles goed verloopt er zijn bv geen vaders die helpen met kinderen naar de wc brengen.

Hiermee is het verslag vastgesteld.

 

3          Vaststellen  jaarverslagen.

3a Jaarverslag Secretaris

– Henni heeft een verslag gemaakt, dit wordt gelezen en besproken.

-Ruud Schoenmakers vraagt of hij ook een zwembroek met ZCR logo kan aanschaffen?

Antwoord is dat deze alleen voor de instructieleden zijn, eenduidige uitstraling in het water.

-Badje 1 en 2 worden momenteel niet gebruikt. Rob Schoenmaker vraagt of dit ook bij de gemeente is geregeld ivm de kosten?

Pim Broerse geeft uitleg, we houden het badje aan zodat andere verenigingen er niet in gaan de kosten zijn laag en deze manier voorkomt ruis.

 

3b Jaarverslag Startgemeenschap

Rob Boegborn  heeft  een verslag aangeleverd.

Henni Starreveld vraagt of er dit jaar ook een sportdag voor waterpolo is? Deze is er op 23 juni.  Randy Beij zal zijn mailadres aan Jeffrey Geway doorgeven, dan kunnen we kijken of er ook vanuit de waterthor kinderen mee kunnen gaan doen aan bv de miniwaterpolo en/of sportdag op 23 juni.

Wendy vraagt of ze ook op de bbq mag komen? Dit is op eigen kosten.

 

3c     Activiteitencommissie

– Henni heeft een verslag gemaakt, er zijn geen opmerkingen.

De activiteitencommissie wordt dit jaar voortgezet.

 

4          Jaarstukken

4a) Behandeling van de rekening en verantwoording over 2017.

Jacques v Egmond geeft uitleg er is een positief resultaat van ca 12000 euro.

Dit is mede omdat de baden in de vakantie dichtwaren en er hierdoor geen badhuur is betaald.

Volgend jaar zal het aantal posten minder zijn omdat deze dan in de activiteitencommissie

Worden opgenomen.

Ruud Schoenmaker vraagt hoe het kan dat een aantal posten toch omhoog gaan?

De uren voor instructie moeten worden beloond, niemand werkt meer voor niets. Na de zomervakantie zullen er onrendabele uren worden geschrapt. Deze zijn nu nog mee begroot.

De KNZB is ook duur maar daar kom je niet onder uit!

 

4b) Verslag van de kascommissie

De kascontrole is gedaan door Wendy Boxhoorn en Rob Staats alles is oke.

 

4c) Vaststellen van de rekening en dechargeren van het bestuur voor het gevoerde  financiële beheer en beleid.

ALV is akkoord.

 

5          Begroting

5a) Vaststellen van de jaarlijkse contributie.

Wim v Egmond zegt in principe niet verhogen maar contributie met 1 euro verhogen indien nodig anders niet.

Marc v Loo vraag of de verhoging dan ook aan waterpolo wordt meegedeeld, zodat het geen verrassing is.

 

5b) Vaststellen van de begroting 2017

Jacques v Egmond geeft toelichting.

-De begroting gaat uit van 350 leden.

-Jesse Bruls vraagt wat het verschil is tussen vrijwilligers en instructie.

Antwoord De vrijwilligers zijn de bestuursleden die een vergoeding krijgen.

-Instructie gaat een cursus volgen bij ENVOZ, deze kost ca 675 pp. Randy Beij zal inventariseren wie deze wil volgen.

Marc v Loo vraagt of er een contract wordt opgesteld betreffende eventueel terug betalen?

Antwoord dit is in het bestuur besproken maar niet haalbaar bij vrijwilligers.

-Marc v Loo vindt het veel geld dat naar de sponsoring van Topsport waterpolo gaat. Nu voor de 3e keer 10000 euro en wat levert het op?  Er volgt een discussie Volgens Jacques v Egmond worden kinderen niet doorgestuurd. Volgens Jeffry Geway klopt dit niet er worden er dit jaar meer kinderen doorgestuurd naar waterpolo Den Haag.

Marc v Loo denkt dat het 3e termijn nu voorbij is. Het jaar loopt van juni 2017 tot juni 2018. We moeten goed nadenken en nog beslissen of we nog 2 jaar de 10.000 euro verlengen. Dit is een punt voor agenda ALV volgend jaar.

-De startgemeenschap waterpolo geeft 1 keer per jaar een overzicht.

-De bankkosten zijn dit jaar hoger door de pinautomaat. Maar dit geeft wel rust en geen contant geld in huis.

Er is dus ca een tekort van 14.000 euro in 2018.

Ieder gaat akkoord met de begroting.

Los discussiepunt is het verzoek van een geldlening aan de kantine van het hofbad als opstart.

Jacques v Egmond geeft uitleg en stelt voor om 8.000 euro te lenen tegen iets minder dan 4% rente. Of de resterende 15.000. De rest van de 40.000 is al door de andere verenigingen toegezegd. Op de bank levert het geld ook niets op dus is de rente meegenomen.

Er is een beheer commissie en de winst gaat naar topsport Den Haag.

Marc v Loo zegt dat er dan iemand van ZCR deel moet nemen aan de beheer commissie. Wilma Ebregt snapt het niet volgens haar zit beheer en exploitatie altijd bij de Gemeente?

Antwoord in het Hofbad is alles anders.

Er moet op korte termijn worden beslist.  Ruud Schoenmakers wil op de hoogte worden gehouden voordat er akkoord wordt gegeven. Desnoods moet er een extra ALV komen.

Jacques v Egmond zal nog voor meer duidelijkheid omtrent dit punt zorgen. En info versturen.

PAUZE

6          Bestuur en commissies

6a) Herverkiezing bestuur.

Er is dit jaar aftredend bestuur, nl Jacques v Egmond en Marco Brecht. Beide zijn herkiesbaar.

Wim v Egmond vraagt wat Marco in het bestuur doet? Antwoord hij is coördinator en lid van het bestuur.

Ruud Schoenmakers zegt er staat niet in de agenda wie er aftreed, hij vraagt of er een lijst is wie aftredend is? Jacques v Egmond zegt dat er een lijst is maar die heeft hij niet bij zich.

Jesse Bruls zegt dat niemand  zich kandidaat heeft kunnen stellen. Antwoord je kan je altijd kandidaat stellen maar dat moet je van te voren doen met minimaal 10 handtekeningen van andere leden.

Ruud Schoenmakers zegt dat het wel vreemd is dat Marco gisteren heeft gezegd dat hij aanblijft, terwijl hij hiervoor heeft gezegd af te treden. (dit had hij volgens Wendy Boxhoorn toch meegedeeld) .

6b) Herverkiezing kascommissie

Voor de kascommissie 2018, hebben zich Wim v Egmond en Rob Staats  beschikbaar gesteld.

 

7          Rondvraag

-Rob Staats vraagt hoe het zit met 2022 en de activiteiten commissie? We moeten op tijd beginnen ca 2 jaar van te voren. Henni Starreveld zal inventariseren. Ieder kan ideeën etc naar haar toe sturen. Volgend jaar dan agendapunt.

-Marc v Loo vraagt wat de visie van het bestuur is op de nieuwe privacy wetgeving?

Antwoord Zwemscore heeft alles aangepast, dit voldoet aan de nieuwe wetgeving.

De leden administratie voldoet aan de eisen.

Marc v Loo wat gebeurd er als er een lid wordt verwijderd? Antwoord volgens Henni Starreveld moet binnen een jaar de gegevens verwijderen. Cynthia Quist beaamt dit.

Jacques v Egmond zal de gegevens naar Marc v Loo toesturen.

 

– De heer Winia zegt dat de vraag waarmee hij naar de ALV kwam positief is beantwoord.

Hij is opgelucht over alle positieve reactie in vergelijking met de ALV van 2 jaar geleden.

 

8          Sluiting vergadering

Pim is  blij dit laatste te horen en dankt de heer Winia voor zijn positieve woorden

De vergadering wordt om 22.16 uur door Pim Broerse afgesloten.