Agenda 2020 (concept)

Algemene Ledenvergadering op (nieuwe datum wordt vastgesteld)
aanvang: 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)

1 Opening door de voorzitter
– mededelingen, ingekomen stukken, vaststellen definitieve agenda
2 Vaststellen notulen van ALV 24 april 2019
3 Jaarverslagen
4 Jaarrekening 2019
a) Behandeling van rekening en verantwoording over 2019
b) Verslag kascommissie
c) Vaststellen van de jaarstukken en déchargeren van het bestuur voor het gevoerde financiële beheer en beleid
5 Bestuur en commissies
a) (Her)verkiezing bestuur
b) (Her)verkiezing kascommissie
PAUZE
6 Begroting
a) Vaststellen van de jaarlijkse contributie
b) Vaststellen van de begroting 2020
7 Jubileum ZCR 100 jaar
8 Rondvraag
9 Sluiting door de voorzitter

TOELICHTING OP DE AGENDA
Voorstellen van leden die als agendapunt (dus niet in de rondvraag) behandeld dienen te worden, moeten op schrift worden gesteld en uiterlijk één week voor de vergadering binnen zijn bij de secretaris.
Op onze website zijn de agenda en de notulen geplaatst, leden die de jaarverslagen en de jaarrekening 2019 vooraf willen ontvangen (digitaal, per mail) kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris.
Volgens het rooster is de voorzitter de heer P. Broerse aftredend, hij stelt zich herkiesbaar.
Voorstel om de kwartaalcontributie per 1 april 2020 te verhogen met €1,50.